Underhållsbidrag från förälder till barn
 

Viktigt – reglerna som Försäkringskassan tillämpar gäller inte alla underhåll se nedan

 

1.  Underhållsbidrag - Boende hos den ena föräldern -

Det råder avtalsfrihet när det gäller underhållsbidrag. Föräldrarna kan själva komma överens om hur mycket som ska betalas i underhållsbidrag. Det är bara om de inte kommer överens som advokater kan hjälpa föräldrarna med beräkning av underhållsbidrag.

Underhållsbidraget ska fastställas utifrån barnets behov och föräldrarnas förmåga att betala underhållsbidrag. Detta innebär att om en underhållsskyldig förälder har en hög inkomst blir underhållet större. Det är också bestämt att ju äldre ett barn blir desto större behov anses det ha. Detta innebär att underhållsbidrag ökar med stigande ålder.

Om föräldrarna inte kommer överens om storleken på underhållet kan detta prövas av domstol. Detta sker inte sällan i samband med skilsmässor. Det är inte ovanligt att en kontakt med jurist eller advokat leder till att underhållsbidraget blir prövat av tingsrätten som så småningom skriver i en dom hur mycket den underhållsskyldige ska betala i underhållsbidrag.

Det är möjligt att få underhållet prövat tre år bakåt i tiden om det inte tidigare har prövats eller fastställts i ett avtal

Det finns beräkningsformler som används för att avgöra hur mycket respektive förälder har förmåga att betala för sitt barn. Om föräldrarna har lika goda ekonomiska förhållanden ska de betala lika mycket var för barnet. Barnets behov kan räknas fram med hjälp av bland annat schablonbelopp för vad barn kostar i olika åldrar.

 

 

2.  Underhållsbidrag vid växelvis boende

I en dom om underhållsbidrag uttalar HD att när ett barn bor växelvis hos sina föräldrar, ska den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre åläggas att betala underhållsbidrag till barnet enligt 7 kap. 6 § föräldrabalken, om barnet inte får det underhåll från föräldern som det har rätt till enligt 7 kap. 1 § samma balk.


Efter att föräldrarna skilts kom föräldrarna överens om pappans underhållsbidrag. Men sedan barnen börjat bo växelvis hos båda föräldrarna slutade pappan betala underhållsbidrag då han ansåg att det skulle jämkas till noll kronor. Barnen, med mamman som ställföreträdare, hävdade att ingenting förändrats vad gällde föräldrarnas ekonomi och att pappan fortfarande tjänade mycket mer än mamman.

Frågan prövades i tingsrätten som biföll pappans talan och jämkade hans skyldighet att betala underhållsbidrag till noll kronor från och med den 1 januari 2011.

Barnen överklagade domen och fick delvis rätt i hovrätten. De inkomstuppgifter mamman presenterat visade att hon inte haft möjlighet att sörja för hälften av barnens grundläggande underhållsbehov, något som dock pappan haft möjlighet att göra. Hovrätten ändrade därför tingsrättens dom på så sätt att barnen fick rätt till underhållsbidrag fram till och med 1 december 2011 istället.

Högsta domstolen, HD, meddelade prövningstillstånd och har nu i en dom förklarat att, när ett barn bor växelvis hos sina föräldrar, ska den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre åläggas att betala underhållsbidrag till barnet enligt 7 kap. 6 § föräldrabalken, om barnet inte får det underhåll från föräldern som det har rätt till enligt 7 kap. 1 § samma balk. En central princip är enligt HD att barnet ska ha likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Barnet ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har och, vid växelvis boende, inte endast under den tid barnet bor med den föräldern.
Utdrag ur Ny Juridik

 

3.  Underhållsstöd via försäkringskassan

 

Underhållsstöd utbetalas av försäkringskassan om

  • den underhållsskyldige har låga inkomster och inte klarar av att utge fullt underhållsbidrag dvsidag 1576 kr / månad.

  • Om en förälder trilskas med att betala underhållet eller betalar för sent eller för lite kan frågan om underhållet i stället handläggas av Försäkringskassan som du utbetalar underhållsstöd och kräver den underhållsskyldige på betalningen .

Den förälder som barnet bor hos kan ansöka hos Försäkringskassan om att få underhållsstöd för sitt barn. Underhållsstödet betalas i år 2015 med högst 1 573 kr per månad.

Obs! Underhållsbidrag kan bestämmas till högre belopp än vad Försäkringskassan betalar i underhållsstöd.

Det går att få underhållsbidrag även om den underhållsskyldige bor utomlands. Om tingsrätten i en dom har bestämt vad den underhållsskyldige ska betala kan Försäkringskassan hjälpa till med indrivning av underhållsbidraget.