BOENDE

Domstolsprövning av boendet
När föräldrar, som inte bor tillsammans, har gemensam vårdnad om ett barn, inte kan komma överens om var barnet skall vara boende, kan en domstol besluta hos vem av föräldrarna barnet ska bo.

Boendeutredning
Det blir då ofta aktuellt att göra en så kallad boendeutredning som ofta kompletteras med en utredning om umgängesrätten.

Barnets bäst
Vid bedömningen av var barnet ska bo ska domstolen ta hänsyn till vad som kan anses vara till barnets bästa. Föräldrarna kan också på frivillig väg avtala om vem barnet ska bo hos. Ett sådant avtal gäller om det är skriftligt och har godkänts av socialnämnden

UMGÄNGESRÄTT

Barnets bästa avgörande
Ett barn har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller att de har annan kontakt. Även vad gäller umgänge mellan barn och förälder måste hänsyn tas till vad som kan anses vara till barnets bästa.

NÄR FÅR BARNET VÄLJA SJÄLV

12- års ålder eller mognad som en tolvåring
I lagen finns ingen ålder angiven när ett barn själv får bestämma hos vem av föräldrarna den ska bo.
Däremot är det praxis att när barnet uppnått en ålder av 12 år eller har en mognad som en tolvåring är barnets egen vilja av avgörande betydelse för hur bedömningen ska ske.

DOMSTOLSPRÖVNING

Om föräldrar inte kan komma överens om barnens boende eller umgänget måste en domstol avgöra frågorna.

Samarbetssamtal  

Innan det är aktuellt rekommenderas föräldrar att genomföra samarbetssamtal genom familjerättens försorg. Det är först när sådana samtal inte lett till något reslutat som det är aktuellt att överlåta till domstolarna att pröva vad som är bäst för barnet.

 

UMGÄNGESSTÖD FÖR BARN UNDER 12 ÅR - UMGÅSEN

Umgåsen i Malmö är en verksamhet där barn och föräldrar som inte bor ihop kan träffas. När föräldrar separerar och inte kan mötas eller när barn placeras i en annan familj är det viktigt att barn får behålla kontakten med sin mamma och/eller pappa.

Vem kan komma till Umgåsen?

På Umgåsen kan barn mellan 1 och 12 år träffa sin eller sina föräldrar i en trygg och barnvänlig miljö. Vid umgänge kan barn och föräldrar träffas för att behålla, få tillbaka kontakten eller lära känna varandra. Vid umgängena på Umgåsen överlämnar föräldrar sina barn via vår personal utan att de behöver träffas. Under umgängena finns alltid två socialsekreterare från vårt team med för att vid behov ge hjälp och stöd till barn och föräldrar. Vid varje umgänge har vi plats för fem barn och deras föräldrar. Varje barn kan som mest ha umgänge med sin förälder en gång i veckan.

Då föräldrar inte kan samarbeta vid hämtning och lämning av barnet eller om det finns andra hinder för att föräldrarna inte skall mötas, kan överlämning på Umgåsen vara ett alternativ. Vid överlämning sker själva umgänget mellan förälder och barn ute på egen hand utanför Umgåsens lokaler. Vid överlämning på Umgåsen överlämnar föräldrar sina barn via vår personal utan att de behöver träffas.

Läs mer om Umgåsen på Malmö stads hemsida

Boende – Umgänges - Vårdnadsfrågor

VÄGLEDANDE: BARNETS BÄSTA VÅRDNAD

Folkbokföring, pass, skolgång

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga och juridiska förhållanden. Därmed har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i olika frågor som rör barnet, exempelvis var barnet skall vara folkbokfört, om pass skall utfärdas etc. Vårdnadshavaren måste dock ta hänsyn till den andra förälderns och barnets synpunkter och önskemål.

GEMENSAM VÅRDNAD

Vårdnaden kan vara gemensam för båda föräldrarna eller ensam för en av föräldrarna. Huvudregeln är att båda föräldrarna skall ha gemensam vårdnad om barnet. Denna huvudregel kan frångås i vissa speciella fall

EGEN VÅRDNAD

Det är idag ganska ovanligt att en förälder har egen vårdnad. Det kan förekomma om en förälder är uppenbart olämplig som vårdnadshavare eller om det finns risk att den föräldern kidnappar barnet till ett land som Sverige inte har utlämningsavtal med.

Har en förälder ensam vårdnad är huvudregeln att barnet skall vara boende hos den föräldern.