SAMÄGANDERÄTT

Att äga tillsammans

Äganderätt till egendom som ägs av fler än en person kallas samäganderätt. Regler om samäganderätt finns i lag (1904:48) om samäganderätt. Samäganderättskonstruktionen behöver inte registreras hos någon myndighet och den kan avse både fastigheter och lös egendom. När det gäller samäganderätt till fastigheter så äger alla delägarna var sin ideell andel i hela fastigheten, d v s både mark och byggnader. Äganderätten avser alltså inte en speciell avgränsad del av en byggnad, t ex en viss lägenhet. I denna skrift kommer bara samägande till en fastighet att behandlas. Principerna är dock de samma oavsett vad som ägs.

 

Gemenskapens uppkomst

Samäganderätt kan uppkomma på olika sätt, t ex genom att minst två personer genom köpeavtal tillsammans förvärvar en fastighet, eller att de på annat sätt får äganderätt till egendomen t ex genom gåva, arv, bodelning eller liknande varigenom äganderätten tillkommer dem gemensamt.
När det gäller fastighetsköpet måste naturligtvis de formella kraven som ställs på köpehandlingen vara uppfyllda, d v s en av både säljare och köpare undertecknad köpehandling vilken anger fastighetsbeteckningen, pris, överlåtelseförklaring samt eventuella villkor. Om flera personer gemensamt köper en fastighet ska dessa anges på köparsidan. Köparna antas då förvärva lika stora andelar i fastigheten. Om däremot andelarnas storlekar ska vara olika måste detta anges i olika kvotdelar av fastigheten.
När köpet är fullbordat ska köparna söka lagfart hos Lantmäteriets inskrivningsavdelning (inskrivningsmyndigheten). Lagfarten innebär att köparnas förvärv av fastigheten registreras officiellt och endast de som har lagfart för fastigheten förutsätts vara ägare till denna. När lagfartsansökan beviljats ska köparna betala stämpelskatt. Denna beräknas på hela fastigheten men fördelas på köparna efter de andelar var och en köpt. Vid en separat överlåtelse av en delägares andel räknas stämpelskatten endast på denna andel, inte på hela fastigheten.

 

I lagen finns även regler om förvaltning och försäljning genom god man på offentlig auktion.