KVARSITTNINGSRÄTT TILL GEMENSAM BOSTAD

 

I samband med en skilsmässa uppkommer ofta frågan vem som har rätt att bo kvar i bostaden - den så kallade kvarsittningsrätten

Denna fråga är ofta viktig för båda makarna och leder ibland till bråk mellan dem. Juridiskt kan problematiken delas i upp i två delar.

- En del gäller kvarsittningen under skilsmässan fram till bodelningen

- En del gäller övertaganderätten i samband med bodelningen

I första hand gäller det att försöka komma överens om vem som ska bo kvar och vem som ska flytta ut. Det finns olika lösningar för detta . Ibland bor makarna växelvis en tid tills bodelningen är klar och i andra fall kommer de överens om att en av dem får bo kvar. Det kan både bli aktuellt för den som flyttar att få betala kostnader för t ex räntor under bodelningstiden och för den som bor kvar att få betala så kallad nyttjanderättsersättning till den som flyttat ut. Denna skyldighet kan uppkomma vid olika tidpunkter beroende på situationen. Tala med din advokat då det kan bli höga belopp att ta hänsyn till.
 

Domstolsprövning av kvarsittningsrätten

Vad händer om makarna inte kan komma överens? Om makarna är oense om vem som ska bo kvar fram till bodelning sker kan den som vill bo kvar ansöka hos tingsrätten om att erhålla ”kvarsittningsrätt”.  Tingsrätten ska då bestämma vem av makarna som har rätt att bo kvar. Parterna kallas då till en förhandling där båda får framföra sina skäl till att få vara den som ska bo kvar.

Störst behov
Tingsrätten beslutar sedan om vem som har störst behov av att bo kvar fram till bodelning sker. Det är den av makarna som får rätten till att bo kvar tills frågan är slutligen löst genom bodelningen

Avgörande faktor- barnens boende
Faktorer som påverkar tingsrättens/bodelningsförrättarens behovsprövning är främst hos vem av makarna som barnen ska bo. Den av makarna som ska ha barnen boende hos sig anses oftast vara den som bäst behöver bostaden. Numera då växelvis boende är vanligt kommer detta att få mindre betydelse.

Hälsoskäl mm
Om makarna inte har några barn så är det andra faktorer som påverkar bedömningen. Exempel på sådana faktorer kan vara om någon av parterna driver rörelse i bostaden eller av hälsoskäl är beroende av just den aktuella bostaden. Vidare kan den som har svårast att skaffa en ny bostad ha förtur.

Bodelningsförrättarens prövning av övertaganderätten

Lösa ut
Om makarna inte är överens om vem som ska överta/ lösa ut den gemensamma bostaden i en bodelning är det en fråga som blir föremål för bodelningsförrättaren att avgöra. Den av makarna som erhåller rätten till den gemensamma bostaden får oftast lösa ut den andre genom att ersätta denne ekonomiskt.

Lånefrågan avgörande
Det blir då aktuellt att överta gemensamma lån och få detta godkänt av banken.

Släktgård mm
Vid bedömningen av övertagandet kan det finnas faktorer som talar emot detta och som måste vägas mot makens behov av ett övertagande. Exempel på sådana faktorer kan vara om egendomen är ägarmakens föräldrahem eller släktgård eller om egendomen är makens enskilda egendom pga. äktenskapsförord. I vissa fall kan även ett gemensamt boende som utgör ena makens enskilda egendom bli föremål för övertaganderätt, såvitt inte egendomen är enskild pga. arv eller testamente.