Samägande

*Samägare till fastighet – svartbygge ? *

Vi är fyra syskon som genom arv är samägare till en mindre skogsfastighet med strandrätt. När arvet föll ut träffades ett avtal för att bland annat reglera utnyttjande, skötsel, avverkning och byggnation. Nu har en av samägarna brutit överenskommelsen genom att på eget bevåg och utan bygglov byggt en sommarstuga i strandzonen. Där det råder ett generellt byggförbud inom 300 meter från strandlinjen. Bygget började för ett par år sedan med vad man skulle kunna säga en arbetsbod, men har sedan efter hand utvecklats till ett välutrustat fritidshus. Nu undrar vi andra ägare vem som blir ansvarig om/när myndigheterna upptäcker detta ”svartbygge”. Vad kan det bli för påföljder? Är det möjligt att i efterhand söka och erhålla dispens för bygget med hänvisning till preskription? Skulle en försäljning förändra ansvarsfrågan? Vad gäller vid ett eventuellt nytt generationsskifte genom arv?

Sign: Bekymrad

*Svar: *

När det gäller frågan om det är ett så kallat svartbygge kan följande sägas.

Svartbygge är en populär term för byggnad eller tillbyggnad som uppförts olovligt, utan bygglov. Byggnadsnämnden kan förelägga ägaren att riva det byggda, vid hot om vite. Byggnadsnämnden kan också låta riva det olovligt byggda på ägarens bekostnad. Den som byggt (och även andra) kan åläggas att betala olika straffavgifter som kan vara flera gånger de normala avgifterna för bygglov. I ert fall torde det vara mest rimligt att de som genomfört svartbygget får svara för kostnaderna. Det finns givetvis möjlighet att söka om bygglov i efterhand. Saken förbättras knappast genom ett generationsskifte snarare blir problemen måhända större då den som byggt inte längre lever. Det ligger då nära till hands att gissa att det blir ägarna som blir ansvariga.