Testamente - särkullbarn- gåvor

Testamente – särkullbarn- gåvor

Vi är ett gift par i 40-årsåldern som har lite funderingar kring testamente. I familjen finns ett särkullbarn (fruns) och två gemensamma barn. I den händelse att frun går bort först vill vi att särkullbarnet endast ska kunna få ut sin laglott. Dock ska särkullbarnet ha rätt att få ut resterande del av sin arvslott när maken också är borta. Det finns gåvohandlingar gällande diverse saker till varje barn och vi vill att både gåvor och arv ska vara barnens enskilda egendom. Testamentet vi skrivit lyder så här: ”Undertecknade äkta makar förklarar följande förordnande utgöra vår yttersta vilja och testamente. Den av oss som överlever den andre skall - sedan särkullbarn erhållit sin laglott - erhålla hela den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt med undantag för vad idag upprättade gåvohandlingar stipulerar. Efter den efterlevandes frånfälle skall den då varande kvarlåtenskapen tillfalla våra gemensamma bröstarvingar. Särkullbarn skall dock äga rätt att utfå sin laglott. Idag upprättade gåvohandlingar ska dock gälla oinskränkt av detta testamente. Vad bröstarvinge erhåller från någon av oss på grund av vår död skall till såväl kapital som avkastning vara bröstarvinges enskilda egendom i äktenskap. Bröstarvinge äger dock rätt att genom äktenskapsförord annorlunda förordna.” Är det rätt tänkt? Sign: Fundersamt par

*Svar: *

Din frågeställning aktualiserar en viktig princip när det gäller juridisk rådgivning nämligen att aldrig ge något svar om ett avtal/ testamente är rätt utformat utan att noggrant ha gått igenom förutsättningarna i det enskilda fallet. I ert fall finns ett stort frågetecken. Vad avser ni med gåvohandlingarna. Jag har ingen möjlighet att bilda mig en uppfattning om testamentets innehåll utan att ha tillgång till gåvohandlingarna. Detta är viktigt att betona att man aldrig kan ge mer än generella råd i en frågespalt. Man bör inte heller kopiera någon annan persons avtal eller testamente då i stort sett inget fall är det andra likt!