Granntivst

Granntvist

För 20 år sedan byggde jag en sommarstuga på en friköpt tomt. Grannfastigheten är stor och innehåller bland annat ett boningshus flera hundra meter ifrån vår tomt-gräns. För ett par år sedan satte grannen granplantor vid gränsen till vår tomt. Stammarna står ett par decimeter från tomtgränsen, men grenverk och rötterna går numera långt in på vår mark. Han har nu öppen mark med en rad granar längs gränsen till vår tomt. Får man plantera så nära gränsen? De är så höga och risiga nu. Det hade inte varit några problem om han planterat dem 3-4 meter ifrån oss. Grannen har också satt upp taggtråd för att markera gränsen. Får han det? Han har inga djur och så här blir det ju farligt för barnen.

Sign: Gran(n)en

*Svar: *

Frågor om rättsförhållanden mellan grannar regleras i första hand av Jordabalkens regler. Av detta kan man utläsa att var och en skall vid nyttjande av sin fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen. Vad skälig hänsyn är framgår inte utan detta får avgöras från fall till fall. Taggtråden kan givetvis ifrågasättas men något entydigt svar går inte att ge om det är fel eller inte. Vidare förhåller det sig så att om rot eller gren tränger in på en annan fastighet och detta medför olägenhet får man ta bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärder, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom. Du måste därför kontakta grannen och tala om för honom att han måste göra något åt sina granar. Angående plantering och staket m m kan det finnas kommunala regler angående detta.