Arvsrätt- bröstarvingar- testamente

Arvsrätt- bröstarvingar- testamente

Jag har en granne på 79 år som just varit på sin svägerskas begravning. Vi har bott grannar länge och grannens make var alltså bror till svägerskan men han är inte heller längre i livet. Svägerskan var barnlös men hade fyra syskon varav endast ett är i livet. Nu undrar jag om grannen har rätt till arv efter svägerskan? Sign: Tacksam för svar

*Svar: *

Jag förstår att din granne är undrande i den uppkomna situationen. Det kan kanske är fråga om ett stort arv. Denna fråga hänger samman med den så kallade sekundo successionen i ärvdabalken. Denna innebär att den först avlidne makens arvingar skall äga rätt att få ut arvet efter den först avlidne. I det fall som du redogör för uppfattar jag situationen på så sätt att din grannes make är syster med den tidigare avlidne maken. Frågan är då om det finns något arv i den här situationen. Tyvärr gör det inte det. Det är bara din grannes make som har rätt till arv efter sin syster. Hans maka träder inte in i hans ställe. Hade grannens man levt hade han haft rätt att begära att få ut den del av arvet som hör till den först avlidnes sida. Eftersom det inte finns några bröstarvingar skall nästa led d v s föräldrarna ärva. Om din grannes make levt skulle hälften av arvet ha gått till honom. Vad som då skall beaktas är om boet har ökat i storlek på grund av den sist avlidnes åtgärder eller om denne bara förvaltat boet. Om det sistnämnda är fallet skall din granne erhålla hälften av boet.

Skulle det ha skett en förkovran får detta utredas. Det krävs i så fall att detta görs gällande av den sist avlidnes släktingar.