BODELNING I SAMBAND MED SKILSMÄSSA

 

Vad ingår i bodelningen?

En viktig del i samband med en skilsmässa är att upplösa den ekonomiska gemenskapen. Detta sker genom bodelning som avslutas med ett så kallat bodelningsavtal.

All egendom som är giftorättsgods ska delas lika mellan makarna. Egendom som gjorts egendom genom äktenskapsförord, gåva eller testamente ingår inte i bodelningen. All egendom som makarna äger såsom bankmedel, fastigheter, bostadsrätter, aktier i fåmansbolag är giftorättsgods om den inte gjorts till enskild egendom genom ett äktenskapsförord.

Utanför bodelningen
Viss egendom kan hållas utanför som tjänstepensioner och särskild personlig egendom. I samband med bodelningen kan jämkning och annan särbehandling av egendom ske. Jämkning kan t ex ske av studielån och privata pensionsförsäkringar.
När all egendom redovisats och en sammanställning så kallad bouppteckning skett ska nettogiftorättsgodset delas lika. Detta leder i sin tur till att den ena maken ska utge egendom till den andre. Om boet är ringa kan den make som bäst behöver den få behålla all egendom.

Viktig dag – brytdagen- dagen då ansökan om skilsmässa registrerades
Brytdagen är den dag då skilsmässoansökan registreras vid domstolen. Den dagen är avgörande för bestämmande av vilken egendom som respektive make är ägare till.

Värdering av egendomen
I samband med bodelningen ska egendomen värderas. Detta sköts av utsedda värderingsmän. När det gäller att värdera fastigheter anlitas i allmänhet en mäklare som känner till marknaden där fastigheten ligger. Vi samarbetar med mäklarfirman Bjurfors när det gäller fastighetsfrågor. 

Bodelningsförrättare
Om makarna inte kan enas kan en så kallad bodelningsförrättare utses av den domstol som handlägger skilsmässan. Till bodelningsförrättare utses en därtill lämplig advokat. Han eller hon ska leda parterna och i första hand försöka ena parterna när det gäller delningen av egendomen.

Tvångsbodelning
Om detta inte lyckas ska bodelningsförättaren genomföra en så kallad tvångsbodelning. Detta tvångsbeslut är möjligt att överklaga till domstol.

Kostnaden för bodelningsförrättaren
betalas av makarna med hälften vardera oavsett vem som har begärt att han ska utses.

Ersättningsgaranti vid bodelning
Om du har begränsade tillgångar kan du erhålla ersättningsgaranti. Ansökan sker till domstolen. Vänd dig till din domstol för att få råd blankett finns under

http://www.dom.se 

Viktigt
Det är viktigt att avsluta ett äktenskap med ett bodelningsavtal annars kan en av makarna komma tillbaka efter många år och kräva att det görs en bodelning.


 

BODELNING I SAMBAND MED UPPLÖSANDE AV SAMBOFÖRHÅLLANDE


När ett samboförhållande upplöses ska parterna upplösa det gemensamma boendet. Den så kallade samboegendomen som utgörs av gemensamt anskaffad bostad och bohag ska delas.

1-års regeln

För att det ska genomföras en bodelning måste en av parterna begära detta inom ett år från det att parternas förhållande upplöstes annars förloras rätten till att genomföra en bodelning.

Ett sambo förhållande upphör genom

Om parterna ingår äktenskap

Om parterna flyttar isär

Om någon av samborna avlider eller

Om någon av parterna begär bodelningsförrättare eller begär kvarsittningsrätt eller övertaganderätt till den gemensamma bostaden

 

Samboegendom

Vid bodelningen ska den s.k. samboegendomen fördelas mellan parterna. Samboegendomen utgörs av villa eller lägenhet som förvärvats för gemensamt bruk. Dessutom ingår möbler och annat bohag som införskaffats för gemensamt bruk i hemmet.

Observera att egendom som ägdes av parterna innan de blev sambor utgör inte samboegendom inte heller utgör bilar, båtar eller sommarstugor mm samboegendom utan kan vara samägd egendom.

Avtala bort sambolagen

Sambor kan på förhand komma överens genom avtal att samboegendom inte ska förekomma.

Det kan också vara aktuellt att skriva avtal om någon av parterna har satt in ett större kapital vid anskaffandet av bostaden – en villa eller en bostadsrätt.

Vikigt – kom ihåg att sambor inte har någon arvsrätt efter varandra - kan regleras med ett testamente.

Reglerna om sambors egendom finns i sambolagen.