ÄKTENSKAPSFÖRORD
 

Äktenskapsförord - ett avtal om ekonomi mellan makar

VIKTIGT! Krävs registrering för att vara giltigt

Det är viktigt att ha klart för sig att under äktenskapet äger var och en av makarna det de själva köper eller införskaffar och äganderätten förändras inte med ett äktenskapsförord. Det som förändras genom ett äktenskapsförord är att när man skiljer sig får den andre inte rätt till hälften av egendomen dvs att den andres rätt till hälften av egendomen i äktenskapet (giftorättsgodset) kan ändras.

Skälet till äktenskapsförord kan vara olika ekonomiska förutsättningar eller att man vill skydda en speciell egendom från att bli inblandad i en kommande konkurs.

Vid ett upprättande av äktenskapsförord ska makarna fråga sig om de ska ha full giftorätt i varandras egendom? Om makar inte vill att den andre ska ha rätt till att erhålla hälften av nettoegendomen kan detta avtalas bort genom ett äktenskapsförord.

Giftorätt innebär att om makarna en dag går skilda vägar, ska all den egendom makarna har, och all egendom makarna kommer att införskaffa under äktenskapet, ingå i den bodelning som ska göras i anledning av skilsmässa. Makarna kanske hellre vill att egendomen – all eller en del av den – ska vara enskild egendom? Till skillnad från giftorättsgods bodelas enskild egendom inte. Genom ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar sinsemellan avtala om hur de vill att deras egendom ska hanteras vid en eventuell framtida bodelning.

Det finns dock vissa formkrav som måste iakttas. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt, måste det vara skriftligt och undertecknat av bägge makarna. Äktenskapsförordet måste dessutom registreras hos Skatteverket. Det är förenat med en expeditionsavgift att registrera ett äktenskapsförord.

Vill makarna ha en ändring till stånd – det vill säga om makarna vill göra (all eller delar av) enskild egendom till giftorättsgods igen, eller tvärtom – måste makarna upprätta ett nytt äktenskapsförord. Det nya äktenskapsförordet måste undertecknas av bägge makarna och registreras hos Skatteverket.

En erfaren advokat eller jurist kan vara behjälplig med att utforma ett äktenskapsförord som bäst passar makarna med hänsyn till frågor rörande skatter, hantering av förekommande fastigheter och lån samt testamente och arv.


Viktigt när det gäller äktenskapsförord – kan jämkas

Ett äktenskapsförord kan jämkas om det har tillkommit på ett otillbörligt sätt eller om en av makarna inte förstått innebörden av äktenskapsförordet.
Det kan också leda till oskäliga ekonomiska resultat och jämkas av det skälet.
Det är därför viktigt att den som skriver under ett äktenskapsförord vet vad det innebär.
Det är ingen idé att försöka ”mörka ” bakomliggande förhållanden.